KURSPLAN
BIM 3 Krav och verifiering - Väg och vatten, 3 högskolepoäng
BIM 3 Requirements and Verification - Civil Engineering, 3 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: T3VN19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: VV1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att hantera digital landskapsinformation.
- visa förmåga att på ett systematiskt och strukturerat sätt projektera i anläggningsmodeller.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att utifrån ett projekts målbild planera projektets genomförande med avseende på arbetsmoment och IT-strategi.

Innehåll

Kursen innehåller praktiska moment i projektering av anläggningsmodeller med speciell betoning på BIM, byggnadsinformationsmodellering. Vidare ingår i kursen arbete med digital landskapsinformation samt strukturer för datahantering.
Kursen bedrivs till stor del i övningsform och innehåller projektering och planering.

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och dimensionering - Bygg, 6 hp samt Väg- och trafikteknik, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Övningsuppgifter3 hpU/G

Kurslitteratur

Kursplanen fastställs en månad före kursstart.
Kurslitteratur används ej, material finns i PingPong.