KURSPLAN
Android och gränssnittsdesign, 7,5 högskolepoäng
Android Development, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: TAGK19
Fastställd av: VD 2018-12-01
Gäller fr.o.m.: 2019-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: DT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Datateknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för konsekvenserna av Androids tekniska och ekonomiska ekosystem
- visa kunskap om human interface guidelines för mobila plattformar

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att använda Androids SDK och toolchain för att utveckla Android-appar av hög kvalitet
- visa förmåga att använda sensorer via Android-API:er
- visa förmåga att använda vanliga API:er för Android
- visa förmåga att enligt etablerade metoder konstruera användargränssnitt för små displayer med pekfunktioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att utvärdera Androids arkitektur

Innehåll

Kursen ämnar ge studenten kunskaper om och erfarenheter av Android-programmering, från start till färdig publicerad app.

Kursen innehåller följande moment:
- Androids arkitektur
- Java
- Android SDK
- Att hantera olika hård- och mjukvaruvarukonfigurationer
- GUI-utveckling för Android
- Sensoranvändning (gyroskop, GPS, kamera)
- Nätverkskommunikation i Android
- Viktiga Android-APIer
- Att publicera i Google Play Store

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer och projekt.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Objektorienterad mjukvaruutveckling 6 hp eller Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster, 7.5 hp och Linjär algebra, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt16 hp5/4/3/U
Laborationer1,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: The Busy Coder's Guide to Android Development
Författare: Mark L. Murphy
Förlag: CommonsWare, LLC
ISBN: 978-0-9816780-0-9