KURSPLAN
Arkitekturhistoria, 3 högskolepoäng
History of Architecture, 3 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: TAHK18
Fastställd av: VD 2017-02-01
Reviderad av: Utbildningschef 2017-11-27
Gäller fr.o.m.: 2019-01-01
Version: 2
Diarienummer: JTH 2017/4736-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om västerlandets arkitekturhistoria och byggnadstekniska utveckling, med tyngdpunkt på perioden efter sekelskiftet 1900
- visa kunskap om tidstypiska material, detaljer och byggnadstekniska lösningar
- visa förståelse för hur samhällsutvecklingen, i form av politiska, ekonomiska, estetiska och sociala faktorer, påverkar vårt förhållningssätt till den byggda miljön

Innehåll

Kursen ger studenten en översiktlig kunskap om den arkitekturhistoriska och byggnadstekniska utvecklingen i västerlandet, från antiken fram till våra dagar. Tyngdpunkten ligger på utvecklingen efter sekelskiftet 1900.

Kursen innehåller följande moment:
- Byggandets historiska utveckling från antiken fram till sekelskiftet 1900, indelat i stilepoker
- 1900-talets byggnadshistoria
- Byggnadsteknikens utveckling
- Tradition och förnyelse
- Material och detaljer

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och stadsvandring.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Samhällsbyggnad, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen3 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: A History of Western Architecture (sixth edition)
Författare: David Watkin
Förlag: Laurence King Publishing
ISBN: 978-1-78067-597-8