KURSPLAN
Affärsjuridik, 7,5 högskolepoäng
Commercial Law, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TAJG10
Fastställd av: VD 2020-06-01
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Juridiska området
Ämnesgrupp: JU1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

– ha insikt i grundläggande rättskunskap och de juridiska rättskällorna.
– ha grundläggande kunskaper om viktiga begrepp, lagar och regler samt vissa andra rättskällor inom de olika rättsområden som behandlas på kursen.

Färdighet och förmåga

– kunna tillämpa en juridisk metod genom användande av de juridiska rättskällorna.
– visa grundläggande färdighet i att kritiskt granska information, finna de juridiska problemen och tillämpa det juridiska regelverket för praktisk problemlösning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

– ha förståelse för det juridiska regelverkets roll i tvister mellan individer, mellan individer och företag samt mellan företag.
– ha insikt om skillnaden mellan juridiska och moraliska ställningstaganden.

Innehåll

I kursen ges studenten grundläggande kunskaper inom följande rättsområden.
– Rättskunskap och juridisk metod.
– Individuell och kollektiv arbetsrätt, ansvarsfrågor inom arbetsmiljörätt samt lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet.
– Avtalsrätt med offertförfarande, avtalsslut, avtalstolkning samt standardavtal inom branschen.
– Köprätt och regler om internationella köp (CISG), fel- och bristansvar samt reklamationshantering.
– Ersättningsrätt med fokus på skadestånd och produktansvar.
– Immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt samt skydd för företagsnamn.
– Marknads- och konkurrensrätt: regler om god marknadsföringssed och vilseledande reklam, ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation samt lagstiftningen mot konkurrensbegränsningar och otillbörliga konkurrensmetoder.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarieövningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Samtliga lärandemål på kursen examineras genom tentamen.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen7,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

• Lundberg, Konrad, m fl, Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 5 uppl, Sanoma utbildning, Stockholm, 2019, ISBN: 9789152357569
• Forssén, Björn, Produktansvar – introduktionsbok, 2 uppl, Melker Förlag, 2018, ISBN 9789176152461 (elektronisk bok)

Referenslitteratur
• Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 14 uppl, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, ISBN: 9789139208372
• Lindblom, Per Henrik & Nordback, Kenneth (red.), Svensk lag 2019, 22 upplagan, Iustus, Uppsala, 2019, ISBN: 9789177370505

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart. Utöver angiven kurslitteratur kan artiklar, bokkapitel, rättsfall etc tillkomma enligt lärares anvisningar. I den mån en nyare upplaga av kurslitteraturen har hunnit komma ut innan eller i anslutning till kursstart ska den nyare upplagan användas. Studenterna förväntas även ha tillgång till aktuell lagtext, exempelvis lagsamlingen under referenslitteratur eller okommenterade lagutskrifter från databas.