KURSPLAN
Informationsarkitektur, 7,5 högskolepoäng
Information Architecture, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TAUK17
Fastställd av: VD 2017-02-01
Reviderad av: 2019-05-21
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för informationsarkitektur som ett arbetsfält och forskningsområde
- ha kännedom om mål, funktioner och tillämpningar av informationsarkitektur i utvecklandet av digitala produkter och tjänster
- visa kunskap om att definiera, beskriva och analysera informationsstrukturers beståndsdelar
- visa förståelse för den kontextuella naturen för organisations- och klassifikationsmönster
- visa förståelse för de karaktäristiska skillnaderna samt användningsområdena för ”top-down” och ”bottom-up”-arkitektur.

Färdighet och förmåga

- visa färdighet att analysera en informationsstruktur och föreslå en effektivare struktur baserad på ett lämpligt ramverk av representation och organisation
- visa färdighet att identifiera informationsarkitekturens byggstenar och integrera dessa i designen av informationssystem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- via insikt om att en god informtionsarkitektur kan bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande informationsarkitektur och hur denna kan användas för att designa digitala produkter och tjänster, koncept och metoder som kan användas i praktiken samt en övergripande syn på hur informationsarkitektur bidrar till designprocessen i informationsbaserade sammanhang, produkter och tjänster.
Kursen innehåller följande moment:
- att använda information som material vid skapandet av delade digitala miljöer
- att applicera informationsarkitektoniska koncept och metoder på verkligheten
- att evaluera vilka informationsarkitektoniska ramverk och verktyg som är lämpligast i en given projektkontext
- specifikation och design av informationsarkitekturer för produkter och tjänster
- att applicera kunskap och förmåga i projektarbete och samarbeten

Undervisningsformer

Föreläsningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för programmet samt genomgången kurs Användarstudier, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av tentamen och inlämningsuppgifter.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen3,5 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgfiter4 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Primary literature
Information Architecture: For the Web and Beyond (4th edition)
By: Louis Rosenfeld, Peter Morville, Jorge Arango
ISBN: 978-1-491-91168-6
Available on Safari books for JU students

Secondary literature
How to make sense of any mess
By: Abby Covert
Available at www.howtomakesenseofanymess.com