KURSPLAN
Fysik, 25 förutbildningspoäng
Physics, 25 Pre-education credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: TBFF06
Fastställd av: VD 2016-03-01
Gäller fr.o.m.: 2016-08-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2016/1170-313
Utbildningsnivå: Förberedande nivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FY1
Fördjupning: GXX

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för rörelselagar och Newtons lagar vid linjär rörelse
- visa kunskap om rörelse vid höga hastigheter
- visa förståelse för rörelsemängd och impuls
- visa förståelse för arbete, energi, effekt, energiprincipen vid övergång mellan olika energiformer och energiförsörjning
- visa förståelse för tryck i gaser, vätskor och fasta ämnen samt förståelse för Arkimedes princip
- visa förståelse för allmänna gaslagen
- visa förståelse för termisk energi
- visa förståelse för laddning, strömstyrka, spänning, resistans och elektriska fält samt enkla likströmskretsar
- visa kunskap om energier vid kärnreaktioner, de olika typerna av joniserande strålning samt sönderfallskonstant och halveringstid
- visa förståelse för rörelselagar och Newtons lagar vid tvådimensionell rörelse
- visa kunskap om kraftmoment och dess användning på föremål i jämvikt
- visa kunskap om våglängd, frekvens och vågutbredningshastighet
- visa förståelse för mekaniska svängningar och vågor samt akustik
- visa kunskap om reflektionslagen och olika varianter av brytningslagen
- visa kunskap om interferens, diffraktion och refraktion
- visa förståelse för elektrisk fältstyrka, magnetiskt flöde och flödestäthet samt elektriska och magnetiska krafter
- visa kunskap om induktion och enkla tillämpningar av densamma såsom elektrisk motor, generator och transformator
- visa kunskap om växelspänning
- visa kunskap om ljusets partikelnatur och materiens vågegenskaper
- visa förståelse för Bohrs atommodell och metoder för undersökning av elektromagnetisk strålning från rymden

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i experimentella mätningar och behandling av mätvärden

Innehåll

Kursen behandlar centrala fysikaliska begrepp, storheter och grundläggande modeller. Kursen introducerar också det naturvetenskapliga arbetssättet: experiment följt av analys och tolkning av mätningarna med hjälp av modeller.
Kursen innehåller följande moment:
- Endimensionell rörelse och krafter
- Rörelsemängd och impuls
- Arbete, energi, effekt, energiomvandlingar
- Tryck i vätskor och gaser, allmänna gaslagen
- Värmelära
- Elektriska grundbegrepp och samband samt likströmslära
- Kärnfysik
- Tvådimensionell rörelse
- Mekaniska svängningar och vågor
- Elektriska och magnetiska fält
- Induktion och växelspänning
- Elektromagnetisk strålning
- Atomfysik

Undervisningsformer

Föreläsningar och andra former av studiestöd i sal eller via Internet, grupparbeten och laborationer

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik A eller Matematik 1a/1b/1c (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursbetyget är en sammanvägning av de ingående examinationerna och utfärdas då alla examinationsmoment är godkända.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen 15 fup5/4/3/U
Tentamen 24,5 fup5/4/3/U
Tentamen 35,5 fup5/4/3/U
Tentamen 45 fup5/4/3/U
Laborationer 12,5 fupU/G
Laborationer 22,5 fupU/G

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.
Titel: Fysik - Fysik 1 och 2
Författare: Gustafsson
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144090658