KURSPLAN
Byggherre och förvaltning, 6 högskolepoäng
Property Management, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TBFK19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om byggherrens projektarbete avseende; organisation, styrning, administration, informationshantering, samt dialog och samråd med omgivningen
- visa kunskap om miljö- och kvalitetsledningssystem och riskhantering samt förståelse för Miljöbalken och dess krav på byggprocessen

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att identifiera och förklara byggherrens ansvarsområden och förpliktelser rörande god arbetsmiljö
- visa förmåga att strukturellt redogöra för processen vid konsult- och entreprenadupphandlingar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att beskriva lagar och avtal inom byggprocessen, samt identifiera, strukturera, analysera och värdera konsulträttsliga och entreprenadjuridiska frågeställningar
- visa förmåga att identifiera, analysera och värdera fastighetsfrågor i byggobjekt från ett projekt- och förvaltningsperspektiv, med insikt om byggherrens ansvar att bidra till en hållbar samhällsutveckling ur såväl social, ekologisk som ekonomisk synvinkel

Innehåll

Kursen behandlar byggherrens roll och arbete i byggprocessen. Vidare innehåller kursen administrativa, ekonomiska, konsulträttsliga och entreprenadjuridiska frågeställningar som är förknippade med projektering, byggande och förvaltning.

Kursen innehåller följande moment:
Byggherrens projektarbete:
- Organisera och leda projekt
- Informationsöverföring
- Dialog och samråd
Att göra rätt från början:
- Lagstiftning och dess krav på byggprocessen
- Ledningssystem; kvalitetssäkring och miljösäkring
- Säkerställande av en god arbetsmiljö
- Riskhantering
Upphandling:
- Lagstiftning
- Konsult- och entreprenadupphandling
- Upphandlingsförfaranden; anbudsförfrågan, avlämnande av anbud, anbudsprövning och antagande av anbud
- Ersättningsformer
Avtalsrätt och juridik:
- Lagstiftning
- Konsulträtt
- Entreprenadjuridik
Fastighetsfrågor i projekt:
- Fastighetsekonomi och investeringsanalyser
- Fastighetsförvärv
- Fastighetsjuridik och fastighetsbildning

Undervisningsformer

Föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Samhällsbyggnad, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 hp5/4/3/U
Övningsuppgift1 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kursplanen fastställs en månad före kursstart.

Hansson, B, S Olander, H Christiansson
Begrepp i bygg- och fastighetssektorn
Svensk Byggtjänst, 2009
ISBN 978-91-7333-360-3

Nordstrand, U
Byggprocessen
Liber, 2008
ISBN 978-47-01511-5

Byggledning - Projektering
Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson
Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-10572-7

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt utg. 3
Svensk byggtjänst
ISBN: 97891173338349

Samt kompendier från avdelningen.