KURSPLAN
Kemi, 10 förutbildningspoäng
Chemistry, 10 Pre-education credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TBKE06
Fastställd av: VD 2016-03-01
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Förberedande nivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp: KE1
Fördjupning: GXX

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om atomens struktur samt kemiska bindningar
- ha kännedom om enkla syrabasreaktioner
- visa kunskap om begreppen oxidation och reduktion
- ha kännedom om några tillämpningsområden för oxidation och reduktion
- ha kännedom om några kemiska analysmetoder
- visa kunskap om energiomvandlingar vid kemiska reaktioner
- visa förståelse för kemins betydelse för individ och samhälle

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att hantera enkel kemisk laboratorieutrustning, kunna genomföra experiment samt att tolka, behandla och redovisa mätvärden
- visa förmåga att kunna utföra enkla stökiometriska beräkningar
- visa förmåga att kunna utföra enkla pH beräkningar
- visa förmåga att kunna tolka och skriva enkla formler för kemiska föreningar och reaktioner

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kemiska begrepp om materians struktur och funktion, ämnesomvandlingar vid kemiska reaktioner samt kemins betydelse för individ och samhälle. Kursen innehåller följande moment:
- Risker vid laboratoriearbete samt märkning och hantering av kemikalier
- Materia och kemisk bindning
- Kemiska formler och kemiska beräkningar
- Energiomsättningar vid kemiska reaktioner
- Syror och baser
- Redoxreaktioner och elektrokemi
- Analytisk kemi

Undervisningsformer

Föreläsningar och andra former av studiestöd i sal eller via Internet, grupparbeten och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet Matematik 1a eller 1b eller 1c. Eller: Matematik A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd.
Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av betygen i tentamen 1 och tentamen 2.
Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen 13 fup5/4/3/U
Tentamen 23 fup5/4/3/U
Laboration 12 fupU/G
Laboration 22 fupU/G

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Kemiboken 1
978-91-47-11594-5
Hans Borén m.fl.
Utgivningsår: 2018 (Liber) , Upplaga: 5