KURSPLAN
Belysningsteknik och kvalitetssäkring, 15 högskolepoäng
Lighting Technology and Quality Assurance, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TBKK18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Reviderad av: Utbildningschef 2020-06-24
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om och tillämpning av lagar, regler och rekommendationer för utformning av belysningsanläggningar för utemiljö
- visa kunskap om installation av utomhusarmaturer
- visa kunskap om ljuskällors och armaturers fysikaliska och visuella egenskaper i belysningsanläggningar
- visa kunskap om kvalitetssäkring
- visa kunskap om aspekter som ger goda förutsättningar och god visuell orientering för brukaren

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att analysera och tillämpa belysningsprogram
- visa förmåga att använda digitala verktyg i belysningsplaneringsprocessen
- visa förmåga att tolka regler och rekommendationer för utformning av belysning i utemiljö
- visa förmåga att definiera drift och underhåll av belysningsanläggningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att dimensionera belysningsanläggningar utifrån fördefinierade belysningstekniska krav

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska kunskaper och verktyg inom belysningsplanering för utemiljö och utsatta miljöer.

Kursen innehåller följande moment:
- Belysningsplaneringsprocessen utifrån fördefinierade krav
- Lagar, standarder och rekommendationer för utformning av belysningsanläggningar
- Regler och rekommendationer för utformning av belysningsanläggningar
- Datorbaserade och manuella beräknings- och redovisningsmetoder
- Utföra kostnadskalkyler
- Ljuskälle- och armaturtyper
- Granska belysningsprogram

Undervisningsformer

Föreläsningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Projekteringsstöd för belysningsplanering 12 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen16 hp5/4/3/U
Laborationer och workshop5 hpU/G
Delredovisning4 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Kursmaterial distribueras via lärplattform vid kursstart.