KURSPLAN
Matematik 1, 19 förutbildningspoäng
Mathematics 1, 19 Pre-education credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TBM107
Fastställd av: VD 2017-03-01
Gäller fr.o.m.: 2017-08-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/2745-313
Utbildningsnivå: Förberedande nivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp: MA1
Fördjupning: GXX

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för talsystemets uppbyggnad och hanterande av symbolspråket
- visa förståelse för grundläggande vektorhantering
- visa förståelse för funktionsbegreppet applicerat på grundläggande funktioner
- visa kunskap om likformighet, kongruens och vinklar
- visa kunskap om konstruktion av grafer, dess nollställen samt samband mellan funktion och
graf
- visa förståelse för begreppet komplexa tal
- visa kunskap om grunderna inom trigonometrin såsom cirkelns ekvation och definitionen av
trigonometriska begrepp med enhetscirkeln
- visa förståelse för polynomfunktioner av högre grad
- visa kunskap om derivatans definition och härledning av deriveringsregler
- visa förståelse för talet e och dess egenskaper
- visa förståelse för begreppen primitiv funktion och bestämda integraler
- visa förståelse för sambandet mellan integral och derivata

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att förenkla algebraiska uttryck
- visa förmåga att använda rätvinklig trigonometri
- visa förmåga att använda logaritmer
- visa förmåga att lösa andragradsekvationer, exponentialekvationer, potensekvationer,
rotekvationer samt linjära ekvationssystem
- visa förmåga att använda triangelsatserna
- visa förmåga att algebraiskt och grafiskt bestämma derivatan för olika funktioner
- visa förmåga att lösa tillämpade problem med hjälp av derivata
- visa förmåga att bestämma primitiva funktioner och kunna utföra grundläggande integralberäkningar med tillämpningar

Innehåll

Kursen behandlar centrala matematiska begrepp. Tillämpningsuppgifterna på dessa
matematiska begrepp fokuserar på naturvetenskapliga situationer.

Kursen innehåller följande moment:
- Talförståelse och symbolhantering
- Vektorer
- Ekvationer
- Funktioner
- Trigonometri
- Differentialkalkyl
- Integralkalkyl

Undervisningsformer

Föreläsningar och andra former av studiestöd i sal eller via Internet, grupparbeten och
laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet Matematik 1a eller 1b eller 1c. Eller: Matematik A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursbetyget är en sammanvägning av de ingående examinationerna och utfärdas då alla
examinationsmoment är godkända.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen 17 fup5/4/3/U
Tentamen 26 fup5/4/3/U
Tentamen 36 fup5/4/3/U

Kurslitteratur

Matematik 5000 Kurs 2c Blå
Alfredsson m.fl.
Natur och kultur
ISBN: 9789127422537

Matematik 5000 Kurs 3c Blå
Alfredsson m.fl.
Natur och kultur
ISBN 9789127426283
Kurslitteratur fastställs en månad före kursstart.