KURSPLAN
Affärsplanering och entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng
Business Planning and Entrepreneurship, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: TBPG19
Fastställd av: VD 2018-12-04
Gäller fr.o.m.: 2019-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (75%) och tekniska området (25%)
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om grundläggande begrepp och principer inom företagsekonomi, entreprenörskap samt internationellt företagande, marknadsföring och hållbar utveckling
- visa kunskap om hur olika idéer kan utvecklas till affärsverksamhet, och förstå de olika faktorer som påverkar etableringsprocessen för nya företag
- visa kunskap om affärsplanens roll vid erhållande av riskkapital
-visa förståelse för vad entreprenörskap kan betyda på såväl individ, organisations- samt samhällsnivå

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att upprätta grundläggande affärskalkyler
- visa förmåga att utveckla och presentera en affärsidé och affärsplan som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och internationalisering, både individuellt och som del i en entreprenöriell projektgrupp
- visa förmåga att utveckla viktiga entreprenöriella färdigheter som känsla av ansvar, entreprenöriell drivkraft, problemlösning samt kommunikationsfärdigheter, kreativitet, självinitiativ och lagarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma grundläggande affärskalkyler
- visa insikt om betydelsen av internationellt företagande och hållbar utveckling samt deras konsekvenser och möjligheter vid utvecklingen av ett nytt företag.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, entreprenörskap och marknadsföring.

Kursen innehåller följande moment:
Entreprenörskap
- Entreprenörskap som teoretiskt koncept
- Entreprenörskap som en del av samhället
- Entreprenöriell process, filosofi och aktivitet
- Kopplingar till närliggande koncept: innovation, framsteg och kreativitet

Företagsekonomi
- Rollen för företagsekonomi och planering i ett företag
- Etableringsprocessen
- Utveckling av affärsplan
- Skapande av vision, mission och affärsidé
- Produkt-, investerings, och lönsamhetskalkylering
- Olika perspektiv på entreprenörskap i nya och etablerade företag
- Hållbar utveckling
- Internationellt företagande

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och ett grupparbete.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a, 2b, 2 c och Engelska 6. Eller: Matematik B och Engelska B (eller motsvarande kunskaper)

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av moment Examination och Projekt. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination2 hp5/4/3/U
Projekt3,5 hp5/4/3/U
Seminarier och inlämningsuppgifter2 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Barringer et al, Entrepreneurship – successfully launching new ventures, 6th edition
ISBN: 97 81 29 22 55 33 0