KURSPLAN
BIM - Requirements and Specifications, 7,5 högskolepoäng
BIM - Requirements and Specifications, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: TBRS28
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

After a successful course, the student shall

Kunskap och förståelse

- display knowledge of the most common BIM-uses and the values created of these uses.
- show familiarity with the requirements concerning information and processes that is used in BIM-based building projects.

Färdighet och förmåga

- demonstrate the ability to authoring a BIM Execution Plan
- demonstrate the ability to authoring Information Requirements in a building project

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- demonstrate an understanding of how different BIM-uses contribute to fulfilling project goals in a building project

Innehåll

The course focuses on how to use BIM to achieve goals and values in building projects. The student is given knowledge and understanding how different BIM uses can be used in a BIM strategy and how the information and processes needed should be required and implemented in projects by using BIM Execution Plans and Information Requirements.

The course includes the following elements:
- BIM-uses in Planning, Design, Construction and Operation of a building
- BIM-strategies
- BIM-manual
- Information Requirement / Information delivery

Undervisningsformer

The course consists of lectures, exercises and seminars.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Passed courses at least 90 credits within the major subject in construction engineering or civil engineering, and 15 credits in mathematics and completed courses in Industrial Product Realization in Collaboration, 6 credits and Sustainability, Analyses and Simulations, 9 credits, or equivalent. Proof of English profiency is required.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination13 hp5/4/3/U
Övningar och seminarier4,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

The literature list for the course will be provided one month before the course starts.

Articles and course compendium free of charge.