KURSPLAN
Bostadsplanering, 6 högskolepoäng
Housing Design, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TBUK18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Reviderad av: Utbildningschef 2019-10-29
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

-visa kunskap om bostadsbyggandet som samhällsprocess, från idé och planering till gestaltning av den fysiska miljön
-visa kunskap om svensk och europeisk bostadshistoria ur ett arkitekturhistoriskt, tekniskt och socialt perspektiv
-ha kännedom om svensk lagstiftning och svenska normer som styr bostadsbyggandet

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att självständigt utforma och gestalta ett flerbostadshus utifrån funktionella, juridiska och tekniska krav och estetiska värderingar
-visa förmåga att göra presentationsritningar med en detaljeringsnivå som motsvarar en bygglovsritning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att identifiera, analysera och värdera aspekter på bostadsbyggandet som stöder en hållbar utveckling

Innehåll

Kursen ger studenterna grundläggande kunskaper i planering och gestaltning av bostäder utifrån tekniska och kvalitativa aspekter, med hänsyn till gällande normer och lagstiftning, syftande till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Kursen innehåller följande:
-Bostaden och bostadsbyggandets historiska utveckling i Sverige och Europa
-Bostadstyper, förutsättningar för deras planering och utformning, med fokus på flerbostadshus
-Kvalitativa aspekter på bostadsplanering, med fokus på planlösning
-Hållbarhetsaspekter som påverkar bostadsplanering och utformning
-Lagar, normer och regler avseende svensk bostadsplanering
-Skissarbete och redovisning av byggnader
-Grafisk presentationsteknik, ritningsläsning

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, studiebesök och projekt.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i BIM projekt 1, Modellering och presentation, 6 hp samt Byggmaterial och byggteknik 1, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursen innehåller två obligatoriska moment: projektarbete (individuellt), och tentamen.
Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen2 hp5/4/3/U
Projektarbete4 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Bra bostadsutformning:
Regler, kvalitet, kostnader och exempel för flerbostadshus
Publisher: Boverket 2003
ISBN-nummer: 91-7147-759-4

SIS Svensk standard (tillgänglig via bibliotekets databaser
SS 914221:2006 "Byggnadsutformning - Bostäder – Invändiga mått"
SS 914222:2006 "Byggnadsutformning - Bostäder - Funktionsplanering"

BBR (aktuell version) kapitel 3, 5 och 6

Bostaden och kunskapen (endast svenska studenter)
Författare: Antologi, Arkus i samarbete med Formas, Boverket m.fl.
Förlag: Arkus
ISBN-nummer: 978-91-973 626-7-2

Bostadsbestämmelser (endast svenska studenter)
Författare: Hans Örnehall
Förlag: Svensk Byggtjänst
ISBN: senast tillgängliga upplaga

Architecture of the home (endast utbytesstudenter)
Vissa kapitel
Författare: Ola Nylander
Tryckår: 2002
Förlag: Wiley-Academy