KURSPLAN
Designkommunikation 1, 9 högskolepoäng
Design Communication 1, 9 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TD1R29
Fastställd av: 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: DE1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om metodik och grundläggande metoder inom industridesign
- ha kännedom om de grundläggande visualiseringmetoderna
- ha kännedom om olika tekniker för att modellera en produkt i CAD
- ha kännedom om grundläggande retorik och presentationsteknik
- ha kunskap om formlära, formproblematik
- ha kunskap i att skapa fysiska modeller i olika material

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att, med handledning, bygga modeller i olika material
- visa färdighet i att, med handledning, skapa modeller i CAD
- visa förmåga och färdighet i att, med handledning, illustrera produktförslag
- visa förmåga att, med handledning, muntligen genomföra presentationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt om designers roll i utvecklingsprocessen
- visa förmåga att skapa eget uttryck och manér

Innehåll

Kursen innehåller blandning av teoretiska- och praktiska moment. Focus i kursen är att ge studenten förmåga att visualisera och presentera designförslag genom skisser, illustrationer, renderade bilder och fysiska modeller.

Kursen innehåller följande moment:
- Färglära
- Formlära
- Modellteknik
- Estetik
- Designmetodik
- Produktutvecklingsmetodik
- Skissteknik
- CAD
- Retorik och kommunikation

Undervisningsformer

Viss litteratur och vissa inslag på svenska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik alt Byggnadsteknik (med relevanta kurser inom konstruktionsteknik och utformning) samt 15 hp Matematik, dessutom krävs Engelska kurs 6/Engelska B eller motsvarande. Därutöver krävs godkänt arbetsprov som visar konstnärlig förmåga samt fallenhet för yrket.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift5 hpU/G
Eget projektarbete4 hpU/G

Övrigt

Dispens från förkunskapskravet medges enligt det programs urvalsgrupp där kursen ingår.

Kurslitteratur

Littertur

Utdelat material.

Övrigt material

Material (pennor, papper mm se material lista vid kursstart)