KURSPLAN
Designkommunikation 3, 6 högskolepoäng
Design Communication 3, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TD3S29
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: DE1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om styrd fräsning och olika friforms-metoder
- ha kännedom miljöpåverkan vid produktutveckling
- ha kännedom om ekonomiska aspekter vid produktframtagning
- visa kunskap om texturer, material vid produktframtagning
- visa förståelse kring varumärkesidentitet

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att planera och strukturera ett designprojekt
- visa förmåga, utan handledning, att lösa komplexa problem från en teknisk specifikation eller designbrief
- visa färdighet i att, självständigt, framställa fysiska designmodeller med hög kvalité
- visa färdighet i att självständigt modellera,animera och rendera digitala modeller.
- visa färdighet i att formge produkter ur ett varumärkes perspektiv
- visa färdighet i, med handledning, att ta fram 3D modeller i en styrd fräsmaskin(CNC)
- visa färdighet i, med handledning, att ta fram 3D modeller i FFF maskiner
- visa färdighet i framställa tydliga skisser och illustrationer med ett eget manér

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i produktens roll i varumärkesidentitet
- visa förmåga bedöma komplexiteten i designprojektet ur ett ekonomiskt perspektiv
- visa insikt designprocessen ur ett humanistiskt- och utvecklingsperspektiv samt även den roll som designern har i utvecklingsprocessen
- visa förmåga att skapa eget uttryck och manér

Innehåll

Focus i kursen är att visualisera designförslag genom skisser, illustrationer, renderade bilder och fysiska modeller.

Kursen innehåller följande moment:
- Färglära
- Formlära
- Estetik
- Designmetodik
- Produktutvecklingsmetodik
- Skissteknik
- CAD
- Olika friformstekniker
- CNC teknik
- Retorik och kommunikation

Undervisningsformer

Kursen innehåller blandning av teoretiska- och praktiska moment. Undervisningen sker som föreläsningar, övningar, projekt och studiebesök.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkända kurser på grundnivå 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik alt Byggnadsteknik (med relevanta kurser inom konstruktionsteknik och utformning) samt 15 hp Matematik. Dessutom krävs genomgångna kurser i Designkommunikation 1, 9 hp och Designkommunikation 2, 9 hp samt kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B från gymnasiet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift3 hpU/G
Eget projektarbete3 hpU/G

Övrigt

Dispens från förkunskapskravet medges enligt det programs urvalsgrupp där kursen ingår.

Material( pennor, papper mm se material lista vid kursstart)

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.
Utdelat material.