KURSPLAN
Datateknisk introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng
Introduction to Computing, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TDIG19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: DT1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Datateknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om digitaltekniska komponenter såsom grindar och vippor
- visa förståelse för von Neumanns datorarkitektur
- ha kännedom om variabler och loopar i programmeringsspråket C samt kompileringsprocessen från C-kod till binärkod
- ha kännedom om enchipsdatorers uppbyggnad

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att räkna i olika talsystem inklusive binärt
- visa förmåga beräkna booleska uttryck och fylla i sanningstabeller
- visa förmåga att med utgångspunkt i ett logiskt schema koppla upp motsvarande digitala IC-krets på ett kopplingsdäck
- visa förmåga att skriva assemblerprogram för en modelldator
- visa förmåga analysera vad som händer på mikroprogramnivå i modelldatorn då en maskininstruktion exekveras

Innehåll

Kursens innehåll ämnar ge studenten en introduktion till grundläggande datatekniska begrepp och koncept samt en förståelse för hur kod kompileras och körs på en dator.
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till digitalteknik
- Datarepresentationsformat
- Processorns uppbyggnad
- Introduktion till assembler och C
- Kompileringsverktyg och kompileringsprocessen
- Enchipsdatorer

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och laborationer

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 hp5/4/3/U
Laborationer2,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kursmaterial tillhandahålls digitalt och utan kostnad via högskolans lärplattform.