KURSPLAN
Design och upplevelse (Human Factors 3), 6 högskolepoäng
Design and Emotion (Human Factors 3), 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TDUS28
Fastställd av: VD 2017-02-01
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 3
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: DE1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om kognitionsergonomi
- visa kunskap om upplevda värden i produktdesign
- visa kunskap om de mänskliga sinnena och dess koppling till estetiken
- visa kunskap om designvetenskap och designforskningsmetodik

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att redogöra för ergonomiska principer olika metoder för att definiera ett designarbete som datainsamling och analys, samt dess påverkan på resultatet
- visa förmåga att redogöra för estetikens koppling till sinnesförnimmelse, värdering och upplevelse.
- visa färdighet att redogöra för kopplingen mellan sinnesförnimmelser och gestaltning, som form, ljus, ljud, färg, textur, etc.
- visa färdighet att redogöra för principer för interaktionen mellan människa och ting

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i hur olika kompetenser i produktframtagningsprocessen bidrar till, och påverkar helhetsupplevelsen av en produkt.
- visa förmåga att göra estetiska val, samt värdera och beskriva hur dessa val påverkar sinnesförnimmelse och upplevelse.
- visa förmåga att förhålla sig till hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen behandlar ergonomiska principer och dess påverkan på utformning av produkter, rum och system, samt en fördjupad kunskap om människans möjligheter och begränsningar och hur människan påverkas av olika stimuli i artefakten.
Kursen innehåller följande moment:
- kognitionsergonomi
- undersöknings och analysmetoder
- perception och sinnesförnimmelse
- designpraktik och designtänkande
- presentationsteknik
- semantik, semiotik
- gestaltning
- hållbar utveckling

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkända kurser på grundnivå 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik alt Byggnadsteknik (med relevanta kurser inom konstruktionsteknik och utformning) samt 15 hp Matematik. Dessutom krävs genomgången kurs i Ergonomi (Human Factors 2), 15 hp och kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B från gymnasiet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursen slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen2 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter4 hpU/G

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.

Titel: The Semantic Turn
Författare: Krippendorf Klaus
Förlag:
ISBN: 0-415-32220-0

Vetenskapliga artiklar som presenteras under kursens gång.