KURSPLAN
Entreprenörskap och affärsplanering, 6 högskolepoäng
Entrepreneurship and Business Planning, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TEAG15
Fastställd av: VD 2015-02-09
Reviderad av: Utbildningschef 2019-06-12
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

-visa kunskap och förståelse om entreprenörskap och affärsplanering, innefattande kunskap om dessa områdens grundläggande begrepp, metoder och modeller samt orientering om aktuella forskningsfrågor
-visa förståelse för sin egen och andras entreprenöriella potential

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information i relevanta problem som rör områdena entreprenörskap och affärsplanering
-visa förmåga att kritiskt diskutera relevanta problem och lösningar, som en entreprenör, företagare och/eller verksamhetsledare ställs inför vid startande och/eller ledande av en verksamhet
-visa förmåga att identifiera, formulera och analysera relevanta problem som en entreprenör, företagare och/eller verksamhetsledare ställs inför vid startande och/eller ledande av en verksamhet
-visa förmåga att såväl självständigt som i grupp kunna redogöra muntligt och skriftligt för hur entreprenörskap och affärsplanering kan fungera i praktiken kopplat till genomgången litteratur
-visa förmåga att utforma, leda och utveckla en företagsverksamhet med hjälp av affärsplanering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att föreslå och jämföra olika alternativ för utformning, ledning och utveckling av företagsverksamhet beroende på de förutsättningar som finns på såväl individ som organisations- och samhällsnivå
-visa förmåga att bedöma konsekvenser och risker i samband med en företagsuppstart eller internt utvecklingsprojekt samt föreslå möjliga alternativ att ta sig an dessa frågor i praktiken
-visa förmåga att diskutera vad entreprenörskap kan betyda på såväl individ, organisations- samt samhällsnivå samt hur det kan uppmuntras och användas i olika sammanhang

Innehåll

Kursen ger fördjupande kunskaper och förmågor inom entreprenörskap och affärsplanering.

Kursen innehåller följande moment:
Entreprenörskap
-Utvecklingen av entreprenörskap som teoretiskt begrepp
-Entreprenörskap som samhällsfenomen i olika sammanhang
-Entreprenöriella processer, tankesätt och aktiviteter
-Koppling till närliggande begrepp: innovation, utveckling och kreativitet
-Hur idéer och möjligheter uppstår och utvecklas till en affärsverksamhet i såväl befintliga som nya organisationer, samt hur olika typer av osäkerhet kan hanteras i den processen
Affärsplanering
-Upprättandet av en affärsplan
-Affärsplaneringens roll i företaget
-Affärsplanens innehåll
-Processen för affärsplanens upprättande
-Juridiska företagsformer
-Påverkande Lagstiftning
-Företagets Intressenter
-Formulering av vision, mission och affärsidé
-Affärsstrategi och dess roll i företagandet
-Riskanalys
-Olika perspektiv på hur företagandet – i nya och befintliga – går till

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete och seminarier. Projektarbetet syftar till att under verklighetsnära omständigheter lära sig om processen att starta och driva ett företag.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik C. Eller: Matematik 3b/3c (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen2 hp5/4/3/U
Projekt2 hpU/G
Seminarier och inlämningsuppgifter2 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Titel: Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures 6th Global Edition
Författare: Bruce r. Barringer, R. Duane Ireland
Förlag: Pearson
ISBN: 9781292255330

Available from the internet bookstores, eg AdLibris, Bokurs or Snaplit.