KURSPLAN
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring, 6 högskolepoäng
Industrial Management, Entrepreneurship and Marketing, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TEEG14
Fastställd av: VD 2013-04-10
Reviderad av: Utbildningschef 2016-10-10
Gäller fr.o.m.: 2017-08-01
Version: 4
Diarienummer: JTH 2016/3727-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: FE1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om grundläggande begrepp och principer inom företagsekonomi, entreprenörskap samt internationellt företagande, marknadsföring och hållbar utveckling
- visa kunskap om hur olika idéer kan utvecklas till affärsverksamhet
- visa kunskap om olika faktorer som påverkar etableringsprocessen för nya företag
- visa kunskap om affärsplanens roll vid erhållande av riskkapital

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att upprätta grundläggande produkt-, investerings- och lönsamhetskalkyler
- visa förmåga att upprätta och utveckla en affärsidé och affärsplan som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och internationalisering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma grundläggande produkt-, investerings- och lönsamhetskalkyler
- visa insikt i betydelsen av internationellt företagande och hållbar utveckling samt deras konsekvenser och möjligheter för ett företag

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, entreprenörskap och marknadsföring.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande företagsekonomi, entreprenörskap och marknadsföring
- Utveckling av affärsplan
- Etableringsprocessen
- Produkt-, investerings, och lönsamhetskalkylering
- Hållbar utveckling
- Internationellt företagande

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och ett grupparbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgift och seminarium2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.
Skärvad P-H., Olsson J., 2017, ”Företagsekonomi 100 Faktabok”, Liber AB, Malmö.

Annan kurslitteratur och artiklar kan förekomma.