KURSPLAN
Forskningsmetoder i datateknik och informatik, 7,5 högskolepoäng
Research Methods in Computer Science and Informatics, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TFIN18
Fastställd av: VD 2017-02-01
Reviderad av: Utbildningschef 2019-11-26
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: DT1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Datateknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om grundläggande forskningsparadigm inom forskningsområden som är relaterade till datateknik och informatik
- visa kunskap om datainsamling och analys med hjälp av induktiva, deduktiva, kvantitativa och kvalitativa metoder
- visa förståelse för design av forskningsstudie avseende frågeställning, metodval, insamling, analys och slutsatsdragning
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla och värdera litteraturkällor i databaser etablerade inom datateknik och informatik
- visa förmåga att planera och genomföra en vetenskaplig studie som bl.a. innehåller bearbetning av kvantitativa och kvalitativa data enligt induktiva och/eller deduktiva forskningsmetoder
- visa förmåga att författa en vetenskaplig rapport med krav på formalia, innehåll, struktur och språkhantering samt kunna presentera och kritiskt granska vetenskapliga arbeten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att genomföra kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete med hänsyn till problemformulering, metodval, användning av befintlig litteratur, datainsamling, analys och slutsatser

Innehåll

Kursen innefattar en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap med inriktning mot ingenjörsvetenskap, datateknik och informatik. Fokus ligger på att ge studenten en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, datateknik och informatik. Den studerande skall efter genomgången kurs ha tillförskaffat sig tillräckliga kunskaper om hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga rapporter.

Kursen innehåller följande moment:
- Olika forskningsparadigm: Positivism, Hermeneutik, Tolkning, Critical Research, Design Science, Aktionsforskning
- Datateknik och informatik som forskningsområde
- Induktiv och deduktiv forskning
- Kvalitativa och kvantitativa studier
- Systematisk litteraturstudie
- Experiment och proof of concept som forskningsmetod
- State of the art
- Att skriva och granska vetenskaplig rapporter
Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen13 hp5/4/3/U
Laborationer, övningar och seminarier4,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Zobel, J. (2014). Writing for Computer Science. Third edition. Springer. [tillgänglig som fysisk kopia samt nedladdningsbar via högskolebiblioteket]

Elektroniska resurser via biblioteket och Internet enligt litteraturlista på lärplattformen.