KURSPLAN
Flödesplanering och -styrning, 7,5 högskolepoäng
Flow Planning and Control, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TFSN10
Fastställd av: VD 2020-06-01
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om flödestänkande och hur det kan användas i olika sammanhang.
- visa förståelse för grundläggande byggstenar ur ett flödeslogiskt perspektiv.
- visa förståelse för generella tekniker för planering och styrning kopplat till schemaläggning.
- visa förståelse för att ekonomistyrning bör vara kopplad till planering och styrning av flöden.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att analysera ett flöde för att parametersätta olika metoder för planering och styrning.
- visa färdighet i att tillämpa olika metoder för planering och styrning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma lämpligheten vid val av olika metoder för planering och styrning.
- visa insikt om att metoder för planering och styrning bör vara i linje med vald ledningsfilosofi.

Innehåll

Ansatsen i kursen är flödesbaserad vilket innebär att värdeskapande flöden är utgångspunkt för planering och styrning. Ett sådant flödestänkande kräver en systemförståelse och som stöd för det kan flöden analyseras ur tre olika perspektiv: Det fysiska perspektivet representerar hur värde skapas i till exempel produktion och distribution. Värdeskapande flöden får ekonomiska konsekvenser och det återspeglas i det finansiella perspektivet. Slutligen så finns det för planering och styrning ett antal flödesgenerella begrepp ur ett logiskt perspektiv som är viktiga och omfattar bland annat flödesdrivare och kundanpassning. Med detta flödestänkande som bas behandlas fyra olika ledningsfilosofier med tillhörande metoder för planering och styrning. Ledningsfilosofierna är kopplade till metoder för planering och styrning som kan klassificeras som: intermittentbaserad, flaskhalsbaserad, taktbaserad eller responsivitetsbaserad. Kopplingen mellan ledningsfilosofi, metod för planering och styrning samt prestationsmått och ekonomi är centrala genom hela kursen. Kursen ger därför bred förståelse för teori kopplad till planering och styrning samt, genom tillämpningsbaserad problemlösning, även kunskap om hur teorierna bör tillämpas i praktiken.

Kursen innehåller följande moment:
- Ledningsfilosofier och koppling till planering och styrning
- Systemtänkande och flödesperspektiv
- Beslutsfattande och uppdrag
- Aggregerad planering
- Efterfrågeadministration
- Intermittentbaserad planering och styrning med till exempel MPS, MRP, PAC
- Flaskhalsbaserad planering och styrning med till exempel DBR
- Taktbaserad planering och styrning med till exempel olika dragande system
- Responsivitetsbaserad planering och styrning med till exempel kapacitetsbuffertar
- Olika typer av hybridsystem mellan ovanstående fyra typer av planering och styrning.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Kursen genomförs huvudsakligen i form av teorigenomgångar som följs av problemlösning baserat på föregående teorigenomgång.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Matematisk statistik, 7,5 hp och Företagslogistik 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen7,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.