KURSPLAN
Hydraulik och markteknik, 6 högskolepoäng
Hydraulics and Ground Engineering, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TGHK18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

-visa förståelse för olika slag av markarbeten och deras roll i byggprocessen
-visa förståelse för hydrologins grunder och tekniska tillämpningar samt olika vatten- och avloppssystems utformning och funktion

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att beräkna väglinjer, vägprofiler och vägsektioner samt att dimensionera vägöverbyggnader
-visa förmåga att analysera och beräkna enkla hydrauliska problem
-visa förmåga att tillämpa kontinuitetsekvation och energiekvation vid rörströmning
-visa förmåga att dimensionera enkla avloppsledningar

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
-Markarbeten: schaktning, fyllning, förstärkning, överbyggnad, beläggning
-Vägbyggnadsteknik: vägens geometriska och konstruktiva utformning
-Vattenbyggnadsteknik: tillämpningar inom hydrostatik och kontinuitetsekvation, energiekvation och rörströmning inom hydrodynamik, samt vattenförsörjning och avloppshantering
-Hydrologi: Ytvatten och grundvatten

Undervisningsformer

Undervisning består av föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Byggnadsmekanik, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen6 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Mia Bondelind och Steffen Häggström, Hydraulik för samhällsbyggnad, Liber ISBN 978-91-47-11344-6

Viveka Lidström, Vårt Vatten, grundläggande lärobok i Vatten och avloppsteknik, Inst. För Kemiteknik Lunds Tekniska Högskola

Leif Granhagen, Kompendium i Vägbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola. Hämtas på Ping Pong.