KURSPLAN
Geografiska informationssystem, 6 högskolepoäng
Geographical Information Systems, 6 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: TGIK18
Fastställd av: VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.: 2018-01-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/387-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om grunderna inom geografiskt informationssystem, GIS
- ha kännedom om olika metoder för geografisk analys

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i rumslig analys med hjälp av GIS-verktyg
- visa färdighet i att självständigt kunna lösa problem med hjälp av GIS och kunna redovisa resultat av GIS-analyser i en väl strukturerad rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att kunna värdera och kritiskt granska tillförlitligheten och användbarheten av GIS-analyser

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem, GIS, och deras tillämpning inom samhällsbyggnadsteknik.

Kursen innehåller följande moment:
- Datastrukturer och datamodellering
- Rumsliga datastrukturer
- Geografiska databaser
- Kartografisk presentation
- Datainsamling till GIS via fjärranalys och geodetisk mätning
- Geografisk analys
- Tillämpningar inom samhällsbyggnadsteknik

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar och projektarbete. Projektarbetet har obligatoriskt deltagande.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Samhällsbyggnad, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment.
Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen2 hp5/4/3/U
Projektuppgift4 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Litteratur på svenska som finns tillgänglig på biblioteket, finns både i tryckt variant och som e- bok:
Harrie L. (red). Geografiska informationsbehandling, Teori, Metoder och Tillämpningar. (upplaga 6).
ISBN-nummer: 9789144088778

Laborationsmaterial som tillhandahålls digitalt under kursens gång

Litteratur på engelska som finns tillgänglig på biblioteket som e-bok:
Heywood I., Cornelius S., Carver S. An Introduction to Geographical Information Systems. 4/E.
ISBN-nummer: 9780273722632