KURSPLAN
Grundläggande webbutveckling, 7,5 högskolepoäng
Web Development Fundamentals, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TGWK18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: DT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Datateknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om webbens grundläggande byggstenar (HTTP och HTML)
- visa förståelse för vanliga säkerhetsproblem rörande webbapplikationer

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att konstruera hemsidor med HTML5, CSS och CSS-ramverk
- visa färdighet i att programmera med språket JavaScript
- visa färdighet i att skapa hemsidor med Node.js
- visa färdighet i att konstruera databasdrivna webbapplikationer

Innehåll

Kursen avser förmedla grundkunskaper i webbprogrammering. Den inleds med en genomgång av webbens uppbyggnad, och fortsätter sedan med hur man bygger statiska hemsidor med HTML och CSS. Därefter behandlas JavaScript och Node.js, för att lära studenten att implementera dynamiska hemsidor som kan generera olika HTML-koder för olika klienter, och där användaren kan fylla i formulär och skicka data till servern. Här kommer en stor vikt läggas bland annat vid kakor, sessioner, databasanvändning och säkerhet.

Kursen innehåller följande moment:
- Klient-server kommunikation och HTTP
- HTML
- CSS och CSS Ramverk
- JavaScript
- Node.js och Node Package Manager
- Ramverk och tillhörande tekniker
- Formulär, kakor och sessioner
- Säkerhet

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer och projekt.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Objektorienterad programmering, 7,5 hp och Databaser, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt5,5 hp5/4/3/U
Tentamen2 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.


Introduction to HTTP by Launch School
https:launchschool.com/books/http

HTML & CSS
https:
marksheet.io/

Eloquent JavaScript 3rd edition by Marijn Haverbeke
http://eloquentjavascript.net/