KURSPLAN
Hållbar produktframtagning, 7,5 högskolepoäng
Sustainable Product Realization, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: THPN10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-03-01
Reviderad av: 2020-08-11
Gäller fr.o.m.: Kurs för Civilingenjörsprog start HT18. VD beslut 2020/016. Rev 2: Ändring av litteratur. Rev 3: Namnen på de vetenskapliga artiklarna tas bort.
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om hur hänsyn kan tas till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i ett företags produktframtagningsprocess
- visa kunskap om hur miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter har kopplingar till aktiviteter som utförs i en försörjningskedja
- ha kännedom om metoder och verktyg som kan användas för att ta hänsyn till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i industriell verksamhet som relaterar till produktutveckling och produktion

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att beskriva hållbarhets- och livscykelbegreppen
- visa förmåga att beskriva, analysera och ge förslag till förbättringar av produkters och produktionssystems miljöprestanda

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att sätta sig in i och analysera empiriskt eller teoretiskt material som berör hållbarhetsaspekter relaterade till produktutveckling och produktion
- visa förmåga att individuellt eller i grupp kunna genomföra och redovisa projekt- och seminarieuppgifter såväl skriftligt som muntligt samt att kritiskt och konstruktivt ge återkoppling på sådan redovisning.

Innehåll

Kursen behandlar hur miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter påverkar och kan hanteras i industriell verksamhet, med särskilt fokus på industriella produktframtagningsprocesser.

Kursen innehåller följande moment:
- Hållbarhets- och livscykelbegreppen
- Hållbara försörjningskedjor
- Hänsynstagande till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i produktutveckling och produktion
- Cirkulära system, inkl. affärsmodeller, återtillverkning, etc

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Engelska litteratur kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ekonomi 7,5 hp samt Material i produkt och tillverkningsprocess 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 hp5/4/3/U
Seminarier2,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Grant, D.B., Trautrims, A. & Wong, C.Y. (2017), Sustainable Logistics and Supply Chain Management, Kogan Page.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.