KURSPLAN
Industriell design 2, 6 högskolepoäng
Industrial Design 2, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TI2K18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om hur estetiska faktorer påverkar den upplevda kvaliteten av en produkt.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa olika metoder för att definiera ett designarbete med fokus på användaren
- visa förmåga att redogöra för hur en produkt interagerar med mänskliga sinnen.
- visa färdighet i att självständigt generera, gestalta och presentera olika idéer och lösningar på ett problem genom skiss- och modellarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga i att värdera hur estetiska funktioner påverkar upplevelsen av produkter
- visa insikt i hur lika och olika människan förhåller sig till ting, produkter och system
- visa insikt om etiska aspekter kring design av produkter.

Innehåll

Kursen är avsedd att ge en fördjupad kunskap om Industridesign som process och de verktyg och metoder som ingår i processen. Vidare avser kursen öva den egna kreativa processen och förmågan till gestaltning, begrepp och metoder.
Kursen innehåller följande moment:
- industridesign, begrepp och metoder
- kundkrav och konkurrentanalys
- funktionsanalys
- fördjupad skissteknik
- modellteknik
- fördjupad semantik, semiotik
- fördjupad formlära och gestaltning
- idégenerering och konceptförslag
- aspekter kring materialval.

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och individuellt projektarbete. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Industriell design 1, 3 hp samt Konstruktionsmaterial, 7.5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Slutbetyg på kursen ges då samtliga moment är godkända.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter2 hpU/G
Projektarbete4 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.