KURSPLAN
Informationssäkerhet, 7,5 högskolepoäng
Information Security, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TIAN19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Reviderad av: Utbildningschef 2019-08-15
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om grundläggande begrepp, principer, lagar, modeller och standarder inom informationssäkerhetsområdet
- ha kännedom om aktuella fall av dataintrång och/eller informationsläckor, samt visa förståelse för bakomliggande orsaker
- ha kännedom om hur informationssäkerhetsarbete bedrivs i en organisation
- visa kunskap om tekniska och administrativa säkerhetsmekanismer

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att söka upp och redogöra för relevanta forskningsresultat kopplat till aktuella händelser och/eller trender inom informationssäkerhetsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att analysera och reflektera över aktuella händelser och/eller trender inom informationssäkerhetsområdet
- visa förmåga att reflektera över hur sårbarheter i informationssystem påverkar organisationer och samhället

Innehåll

I dagens samhälle ställs stora krav på informationssäkerhet. Kursen syftar till att ge en översikt av informationssäkerhetsområdet genom att introducera vanliga begrepp, principer, modeller och standarder. Kursen innehåller även mänskliga faktorer i säkerhetsarbetet, och människans roll i informationssäkerhetsområdet. Vidare är området informationssäkerhet tvärvetenskapligt med beröringspunkter till många andra områden, t.ex. juridik och etik som därför berörs i kursen.

Kursen innehåller följande moment:
- Vanliga begrepp och termer inom området informationssäkerhet
- Autentiseringsmetoder
- Skadlig kod och program
- Operativsystemssäkerhet
- Nätverkssäkerhet
- Ledningssystem för systematiskt informationssäkerhetsarbete
- Fysisk säkerhet
- Aktuella händelser och trender inom informationssäkerhet

Undervisningsformer

Föreläsningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inom datateknik eller informatik (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 hp5/4/3/U
Seminarier2,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs senast en månad före kursstart.

Titel: Security in Computing, 5th Edition (2015)
Författare: Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Jonathan Margulies
Förlag: Prentice Hall
ISBN: 978-0-13-408504-3 (fysisk bok), 978-0-13-408505-0 (e-bok)