KURSPLAN
Industridesignprojekt, 9 högskolepoäng
Industrial Design Project, 9 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TIDS29
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: DE1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om designmanagement
- visa kunskap om projektledning
- visa kunskap om produktframtagningens tidigare faser
- visa kunskap i produktdesign
- visa förståelse för produkten ur ett hållbarhetsperspektiv

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att planera och genomföra ett designuppdrag
- visa förmåga att presentera ett designprojekt skriftligt och muntligt
- visa förmåga att hantera komplexa frågeställningar och avvägningar i produktframtagningsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i hur komplexa frågeställningar inverkar på produktframtagningsprocessen.
- visa förmåga till att värdera en produkt utifrån etiska, estetiska och miljömässiga egenskaper
- visa insikt och förståelse för produktens påverkan på individen och samhället i stort.

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring ett projekt som syftar till att ta fram en design av en produkt. Projektet kan varieras utifrån vald produktapplikation. Kursen innehåller nedan angivna moment som normalt krävs för att hantera tidiga faser av produktframtagningsprocessen.

Kursen innehåller följande moment:
- Trend och marknadsanalys
- Designmanagement
- Varumärkesanalys
- Designteori och designmetodik
- Undersöknings och analysmetoder
- Projektmetodik
- Formanalys och gestaltning
- Semantik, semiotik och estetik
- Produktgrafik
- Hållbarutveckling och miljökrav
- Tillämpad projektplanering och projektledning
- Presentationsteknik och projektrapportering

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av problembaserat lärande i projektform. En vald produkt tillämpas som applikation. Föreläsningar varvas med praktiskt designarbete under handledning.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkända kurser på grundnivå 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik alt Byggnadsteknik (med relevanta kurser inom konstruktionsteknik och utformning) samt 15 hp Matematik. Dessutom krävs genomgången kurs i Designkommunikation 1, 9 hp och Desinkommunikation 2, 9 hp samt kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B från gymnasiet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter3 hpU/G
Projekt6 hpU/G

Övrigt

Dispens från förkunskapskravet medges enligt det programs urvalsgrupp där kursen ingår.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.
Kompendier.