KURSPLAN
Industriell ekonomi, 7,5 högskolepoäng
Industrial Management, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TIEG18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (75%) och samhällsvetenskapliga området (25%)
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap och förståelse om industriell ekonomi och dess organisering
- visa kunskap och förståelse av grundläggande sammanhang, begrepp och modeller inom ämnesområdet Industriell ekonomi

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att utforma, leda, använda och utveckla industriell verksamhet genom att upprätta grundläggande affärsmodeller, organisationsformer, kalkyler, budgetar och analyser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att föreslå och jämföra olika alternativ för utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet genom att bedöma affärsmodeller, organisationsformer, kalkyler, budgetar och analyser samt bedöma deras konsekvenser och risker.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och förmågor inom industriell ekonomi och organisering. Fokus i kursen ligger på att ge ett helhetsgrepp på ämnet Industriell ekonomi genom att följa processer, frågeställningar och problemområden inom strategi, innovation och entreprenörskap, finansiering, organisering och ledning, produktion, ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Kursen innehåller följande moment:
- Strategi och ansvar (begrepp företaget, företagets roll och ansvar, nätverk, strategier och affärsmodeller)
- Innovation och entreprenörskap (kreativitet och industriell ekonomi, entreprenörskap och kommersialisering)
- Finansiering (kapitalbehov och kapitalbindning)
- Organisering och ledning (organisationsformer, kvalitetsutveckling)
- Produktion (konkurrenskraftig och innovativ produktion, styra och planera produktionssystem)
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning (resultatplanering, produktkalkylering, budgetering och investeringsbedömning, finansiell rapportering och analys)

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar, laborationer och inlämningsuppgift.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. Eller Matematik D, Fysik B, Kemi A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14,5 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter1,5 hpU/G
Laborationer1,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurlitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb (häftad, Svenska)
Författare: Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén (2015)
Förlag: Liber
ISBN 9789147110957

Titel: Den nya ekonomistyrning - övningsbok med lösningar (häftad, Svenska)
Författare: Christian Ax, Håkan Kullvén (2015)
Förlag: Liber
ISBN: 9789147110964