KURSPLAN
Industriell ekonomi, 6 högskolepoäng
Production Economics, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TIEG19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om grundläggande begrepp och principer inom företagsekonomi och hållbar utveckling
- visa förståelse för olika produktionsaspekters påverkan på val av metoder för bedömning av kostnadsutfall.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att upprätta grundläggande produkt-, investerings- och lönsamhetskalkyler.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma grundläggande produkt-, investerings- och lönsamhetskalkyler.

Innehåll

Kursen innehåller genomgång av grundläggande begrepp och principer inom företagsekonomi samt grundläggande produkt-, investerings- och lönsamhetskalkyler samt även grundläggande aspekter kring produktionssystem och ekonomi.
Stora delar av kursen ingår i JTHs utbildningskoncept.
Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande ekonomiska begrepp i företagsekonomi
- Produktkalkylering
- Investeringskalkylering
- Lönsamhetskalkyler
- Produktivitet
- Grunder i produktionssystem och tillhörande ekonomiska bedömningsgrunder

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar, praktikfall och grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D eller (motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utfärdas först då samtliga examinationsmoment är godkända.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen4 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter2 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Titel: Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb (häftad, Svenska)
Författare: Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén (2015)
Förlag: Liber
ISBN 9789147110957

Titel: Den nya ekonomistyrning - övningsbok med lösningar (häftad, Svenska)
Författare: Christian Ax, Håkan Kullvén (2015)
Förlag: Liber
ISBN: 9789147110964