KURSPLAN
Informationssäkerhet - Introduktion, 7,5 högskolepoäng
Information Security, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TIHG10
Fastställd av: VD 2020-03-01
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om grundläggande begrepp, principer, lagar, modeller och standarder inom informationssäkerhetsområdet
- ha kännedom om aktuella fall av dataintrång och/eller informationsläckor, samt visa förståelse för bakomliggande orsaker
- ha kännedom om hur informationssäkerhetsarbete bedrivs i en organisation
- visa kunskap om tekniska och administrativa säkerhetsmekanismer

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att söka upp och redogöra för relevanta forskningsresultat kopplat till aktuella händelser och/eller trender inom informationssäkerhetsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att analysera och reflektera över aktuella händelser och/eller trender inom informationssäkerhetsområdet
- visa förmåga att reflektera över hur sårbarheter i informationssystem påverkar organisationer och samhället

Innehåll

I dagens samhälle ställs stora krav på informationssäkerhet. Kursen syftar till att ge en översikt av informationssäkerhetsområdet genom att introducera vanliga begrepp, principer, modeller och standarder. Kursen innehåller även mänskliga faktorer i säkerhetsarbetet, och människans roll i informationssäkerhetsområdet. Vidare är området informationssäkerhet tvärvetenskapligt med beröringspunkter till många andra områden, t.ex. juridik och etik som därför berörs i kursen.

Kursen innehåller följande moment:
- Vanliga begrepp och termer inom området informationssäkerhet
- Autentiseringsmetoder
- Skadlig kod och program
- Operativsystemssäkerhet
- Nätverkssäkerhet
- Ledningssystem för systematiskt informationssäkerhetsarbete
- Fysisk säkerhet
- Aktuella händelser och trender inom informationssäkerhet

Undervisningsformer

Föreläsningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 hp5/4/3/U
Seminarier2,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs senast en månad före kursstart.

Titel: Security in Computing, 5th Edition (2015)
Författare: Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Jonathan Margulies
Förlag: Prentice Hall
ISBN: 978-0-13-408504-3 (fysisk bok), 978-0-13-408505-0 (e-bok)