KURSPLAN
Interkulturell och internationell kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Intercultural and International Communication, 7.5 credits
Kurskod: TIKG18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (50%) och tekniska området (50%)
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om och definiera kulturella faktorer som påverkar kommunikationsprocessen
- visa förståelse för de sociologiska och psykologiska tecken som en person går igenom under anpassningen till en ny kultur

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att verka i en multikulturell miljö

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att reflektera över processen som genomgås för att bli interkulturellt kompetent

Innehåll

Denna kurs är utformad för studenter / yrkesverksamma som vill öka sin interkulturella förståelse och få verktyg för att skapa internationella band. Studenterna kommer att undersöka sin egen kultur, kulturens inverkan på det dagliga livet, studera några av de grundläggande teorierna om interkulturell kommunikation allt med sikte mot att uppnå interkulturell kompetens.
Fokus ligger på tillämpningen av teori och forskning i interkulturell kommunikation. Båda tvärkulturella (jämförelser av kommunikation mellan olika kulturer) och interkulturell (kommunikation mellan medlemmar av olika kulturer) kommunikation betonas.
Arbetsområden:
- Kulturella arv och svenska mentaliteten
- Världsbild, etnocentrism, icke-verbal kommunikation
- Kulturella värden och identitet
- Kulturell mångfald och kulturell förändring
- Invandring, integration och interkulturellt arbete.

Undervisningsformer

Föreläsningar, strukturerade diskussioner i multikulturella grupper med skriftliga och muntliga rapporter med anknutna seminarier. Gästföreläsningar.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B/6 med lägst betyget Godkänd/E. Dispens medges från kravet i Svenska och Samhällskunskap.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Två skriftliga uppuppgifter.
Aktiv närvaro vid föreläsningar, workshops och seminarier.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hp5/4/3/U

Övrigt

Motsvarar TIKA17:1 i äldre databas

Kurslitteratur

Litteratur

Samovar A, Porter R, McDaniel E (2006) Communication Between Cultures. International Ed.
Cengage Learning