KURSPLAN
Industriell produktframtagning i samverkan, 6 högskolepoäng
Industrial Product Realization in Collaboration, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TIPR28
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området (75%) och samhällsvetenskapliga området (25%)
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Produktionssystem, Produktutveckling

Lärandemål

After a successful course, the student shall

Kunskap och förståelse

- demonstrate comprehension of the content, working methods and environment conditions of the stages in the product realization process

Färdighet och förmåga

- demonstrate the ability to analyze different forms of leadership and group’s dynamics
- demonstrate the ability to work in a multicultural work environment
- demonstrate the ability to complete a project in collaboration and meet the pre-determined objectives of the project

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- demonstrate the ability to value and reflect over the result of the project towards pre-determined objectives
- demonstrate an understanding of how different skills in the product realization process contributes to the entire process
- demonstrate an understanding of how personal and cultural differences contribute to the outcome of development work.

Innehåll

The course covers the different stages in the product realization process’ and provides a theoretical, organizational and scientific framework both generically and specifically for the different master programs.

The course includes the following topics:
- Content, working methods and environment conditions of the stages in the product realization process
- Relevant product development, industrial design and information technology methods
- Group dynamics, leadership and communication in the different stages of the product realization process
- Multicultural aspects of communication and work

Undervisningsformer

Lectures, seminars, workshops, exercises, individual assignments and project work in groups.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Informatik, Datateknik, Interaktionsdesign (med relevanta kurser inom webbprogrammering), Maskinteknik, Byggteknik eller Industriell organisation och ekonomi dessutom krävs Engelska kurs 6/Engelska B eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

The final grade will only be issued after satisfactory completion of all assessments.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt14 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteratur

The literature is preliminary until one month before the course starts.

Titel: A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about studying leadership, second edition
Författare: Jackson, B; Parry, K. (2011)
Förlag: Sage, London