KURSPLAN
iOS-utveckling, 7,5 högskolepoäng
iOS Development, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TISK18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: DT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Datateknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för hur programvara för iOS paketeras och distribueras till användare

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att programmera med språket Swift och utvecklingsmiljön XCode
- visa färdighet i att tillämpa etablerade designmönster för iOS-utveckling
- visa förmåga att dra nytta av GPS-funktioner och andra sensorsystem genom iOS-API:er
- visa förmåga att använda iOS-API:er för att synkronisera dokument och data mellan olika mobila enheter
- visa förmåga att utforma och implementera användargränssnitt för olika typer av iOS-baserade enheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att utvärdera iOS-appars design och implementation med hänsyn tagen till såväl tekniska som användbarhetsfaktorer

Innehåll

Kursen ämnar ge studenten kunskaper om och erfarenheter av tillämpad iOS-programmering, från start till färdig, publicerad app.

Kursen innehåller följande moment:
- XCode och Swift
- Minneshantering
- Vanliga designmönster i iOS-API:erna
- GUI-utveckling i iOS
- Mjukvarukvalitet
- Testning och debuggning
- Sensoranvändning
- Nätverkskommunikation i iOS
- Andra viktiga API:er
- Att publicera i App Store

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer och projekt.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Objektorienterad mjukvarudesign, 7,5, Linjär algebra, 6 hp och Grundläggande webbutveckling, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt15 hp5/4/3/U
Laborationer2,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: iOS 11 Programming Fundamentals with Swift
Författare: Matt Neuburg
Förlag: O'Reilly Media, Inc
ISBN: 9781491999318