KURSPLAN
Konstruktionsteknik 1, 6 högskolepoäng
Structural Engineering 1, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TK1K18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

-visa förståelse för beteendet hos materialet stål, trä och betong.
-visa förståelse för och kunna beskriva beteendet hos balkar i armerad betong.
-visa förståelse för och kunna beskriva beteendet hos strävor, balkar och pelare i stål och trä

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att beräkna vanligaste förekommande laster på en konstruktion.
-visa förmåga att kunna dimensionera strävor, balkar och pelare i stål och trä samt balkar i armerad betong.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
-Lastberäkningar och partialkoefficientmetoden
-Materialegenskaper hos stål, trä och betong
-Strävor i stål och trä
-Balkar i betong, stål och trä
-Pelare i stål och trä
-Vanligaste stomtyperna

Undervisningsformer

Föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Byggnadsmekanik, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen6 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Konstruktionsteknik. Utdrag ur Bärande konstruktioner del 1 och 2.
Al- Emarini, Engström, M Johansson, P Johansson
kompendie som hämtas på PingPong.