KURSPLAN
Armaturdesign, 9 högskolepoäng
Luminaire Design, 9 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TLDN12
Fastställd av: VD 2020-03-01
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om nutida armaturdesign, ur historisk såväl som modern kontext
- visa förståelse för produktdesign och designprocessen
- visa kunskap om armaturkonstruktion och ljusfördelning, utifrån en hållbar strategi
- visa förståelse för hur olika armaturkomponenter påverkar ljusbehandling och teknisk funktionalitet

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att kommunicera konceptuella idéer för en produktdesign med handskisser, datorgenererade bilder, texter och muntliga presentationer
- visa färdighet vid konstruktion av armatur för en specifik applikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att observera, beskriva, jämföra och analysera befintliga armaturer
- visa förmåga att utvärdera behovet av en specifik armatur för en specifik funktion, inklusive alla eller några av dess funktioner
- visa förmåga att analysera armaturer ur ett hållbart perspektiv

Innehåll

Kursen är avsedd att ge eleverna möjlighet att fördjupa sin kunskap inom armaturdesign och att bli bekant med de funktionella och estetiska aspekterna av produktdesign. Den ger också en möjlighet för eleverna att förfina sin skiss- och kommunikationsförmåga.

Kursen innehåller följande moment:
- Teori och tekniker för produktdesign inklusive koncept, prototyptillverkning, färger och material
- Armaturhistoria
- Behov av armaturer för olika användningsområden
- Armaturdesign och funktion
- Armaturens uppbyggnad, produktion, struktur och material
- Handskissade och datorgenererade bilder
- Presentation och kommunikation relaterad till armaturdesign

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inom programmet, inklusive Grunder i belysningsteknik, 6hp eller Grunder i belysningsteknik, 9hp samt erfarenhet av projektering (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projektarbete9 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

HENRY, K. 2012. Drawing for Product Designers, London, United Kingdom, Laurence King
Publishing.

MILTON, A. & RODGERS, P. 2013. Research methods for product design, London, United
Kingdom, Laurence King Publishing.

WÄNSTRÖM LINDH, U. 2018. Ljusdesign och rumsgestaltning, Lund, Studentlitteratur.

English speaking students can replace Ljusdesign och rumsgestaltning with:
WANSTROM LINDH, U. 2012. Light Shapes Spaces: Experiences of Distribution of Light and
Visual Spatial Boundaries. PhD Dissertation, University of Gothenburg, Art Monitor.

(Gratis artiklar och referenslitteratur tillkommer under kursens gång).