KURSPLAN
Ljus för expo och event, 15 högskolepoäng
Lighting for Expo and Events, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TLEN18
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om armaturer som används för expo och event
- visa kunskap om belysningsteknik som används inom expo och event
- visa kunskap om hur ljus förstärker och förmedlar ett budskap
- visa kunskap om planeringsmetoder baserade på visuell utvärdering
- visa detaljerad kunskap om hur man designar estiska och väl fungerande belysningsinstallationer som möter användarnas behov
- visa förståelse för tekniker som används för att skapa interaktion mellan människa, ljus och rum

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att planera ljus för visuell kommunikation
- visa förmåga att individuellt beskriva och analysera ljus i ett rum för att fånga det väsentliga i budskapet
- visa förmåga att individuellt beskriva och analysera ljus i ett rum
- visa förmåga att individuellt beskriva och analysera belysningsanläggningen i ett rum

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att föreslå hur en belysningsanläggning ska utformas och användas för att förstärka ett budskap
- visa fördjupad förmåga att kommunicera och sälja in ljuskoncept

Innehåll

I kursen tittar vi på användandet och ändamålet med ljus för expo och event. Med hjälp av visuell utvärdering planeras belysningsanläggningar för att kommunicera budskap för marknadsföring och underhållning.

Kursen innehåller följande moment:
- Belysningsteknik
- Styrsystem för belysning
- Visuell kommunikation med ljus
- Interaktionen människa, ljus och omgivning
- Ljus och användarupplevelse
- Belysningsplaneringprocessen och planeringsmetoder
- Vidareutveckling av en befintlig anläggning
- Provljussättning och mockup prototyper
- Visuell utvärdering

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och workshops.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Grunder i belysningsteknik 6 hp och Forma med ljus 12 hp samt erfarenhet av projektering (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt9 hpU/G
Övningar6 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs senast en månad före kursstart.