KURSPLAN
Ledarskap och projektledning, 6 högskolepoäng
Leadership and Project Management, 6 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: TLPG13
Fastställd av: VD 2013-04-10
Reviderad av: Utbildningschef 2019-12-05
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: LO1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa grundläggande kunskap om projekt som arbetsform innefattande lednings- och samordningsprocess
- ha kännedom om centrala teorier inom området gruppdynamik
- ha kännedom om ledarens påverkan på gruppdynamiken
- visa kunskap om hur gruppdynamiken påverkar arbetsgruppens resultat och klimat

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa metoder och verktyg inom området projektmetodik
- visa förmåga att analysera sitt eget medlemskap och beskriva förbättringsmöjligheter relaterade till gruppens gemensamma mål

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i betydelsen av olika perspektiv (genus, social hållbarhet, kulturellt) på problemformulering, analys och lösningsförslag inom projektledning, gruppdynamik och ledarskap

Innehåll

Kursen består av två delar, en del om gruppdynamik och ledarskap och en del om projektledning. Kursen innehåller grundläggande projektmetodik med modeller och verktyg för projektledaren. Delen gruppdynamik och ledarskap innehåller teorier och modeller för hur individen, gruppen och ledarens beteende påverkar varandra.

Kursen innehåller följande moment:
Gruppdynamik och ledarskap
- Värderingar och beteenden
- Kommunikationsprocessen
- Interkulturell kommunikation
- Ledarskap och medarbetarskap
- Förändringsbeteenden
- Gruppdynamik

Projektledning
- Projekt som arbetsform
- Projektledarrollen
- Projektmodellen
- Behovsanalys och specifikationer
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys, kostnadsplanering
- Planering av projekt
- Mötesteknik
- Uppföljning och utvärdering

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen13 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteraturlista

Huvudbok:
Tonnquist, Bo. Projektledning. Upplaga 7. ISBN 9789152354988

Rekommenderad litteratur:
Tonnquist, Bo. Projektledning övningsbok. Upplaga 4. ISBN 9789152355572