KURSPLAN
Ledarskap och projektledning, 7,5 högskolepoäng
Leadership and Project Management, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TLPG18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Reviderad av: 2019-08-13
Gäller fr.o.m.: Gäller för programstart HT18 TGSS6. Vd beslut nr 2018/036 Rev 2 - Ändring av litteratur
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (75%) och samhällsvetenskapliga området (25%)
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa grundläggande kunskap om projekt som arbetsform innefattande lednings- och samordningsprocess
- ha kännedom om centrala teorier inom området gruppdynamik
- ha kännedom om ledarens påverkan på gruppdynamiken
- visa kunskap om hur gruppdynamiken påverkar arbetsgruppens resultat och klimat

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa metoder och verktyg inom området projektmetodik
- visa förmåga att analysera sitt eget medlemskap och beskriva förbättringsmöjligheter relaterade till gruppens gemensamma mål och resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i betydelsen av olika perspektiv (genus, social hållbarhet, kulturellt) på problemformulering, analys och lösningsförslag inom projektledning, gruppdynamik och ledarskap.

Innehåll

Kursen består av två delar, en del om gruppdynamik och ledarskap och en del om projektledning.
Gruppdynamik och ledarskap:
- Motivation och beteendestilar
- Interkulturell kommunikation
- Kommunikation och feedback
- Ledarskap och medarbetarskap
- Teamutveckling
- Gruppdynamik
Projektledning:
- Projektmodeller
- Projektmetodik
- Projektledning
- Projektledarens olika analysverktyg (ex. intressentanalys, risk-analys, SWOT-analys)
- Projekt-team and samarbete
- Planering och styrning av projekt

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Fysik A, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen14,5 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: Project leadership for individuals and teams, senaste utgåvan
Författare: Tomas Jansson, Lennart Ljung
Författare: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-11955-7

Författare/Author: Bo Tonnquist
Titel/Title: Project Management Latest edition
År/Year: 2018
Förlag/Publisher: Sanoma utbildning
ISBN 978-91-523-5599-2

Ytterligare texter i form av vetenskapliga artiklar kan tillkomma.