KURSPLAN
Lean Produktion, 7,5 högskolepoäng
Lean Production, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TLPG19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för historik och bakgrund till lean produktion
- visa förståelse för och kunna redogöra för människans roll i produktionssystemet
- visa förståelse för och kunna redogöra för produktionsorganisationens roll för att åstadkomma
effektiva produktionssystem
- visa förståelse för och kunna redogöra för varför det är viktigt att integrera utformningen av
logistiksystemet med utformningen av produkten och produktionssystemet
- visa grundläggande kunskap om och träning i skriftlig och muntlig presentation av vetenskapligt material samt att
kunna kritiskt och konstruktivt delta i diskussioner vid redovisning

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa de olika lean-verktygen i industriell miljö
- visa förmåga att hantera visuella verktyg för att åskådliggöra produktion
- visa förmåga att dra slutsatser av analyser i produktionen och vad som kan göras för att effektivisera industriell
verksamhet
- visa utvecklad förmåga att arbeta i grupp för att genomföra och redovisa övnings- och seminarieuppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa djup insikt i Toyotas produktionssystem

Innehåll

Lean produktion har sina rötter i Toyotas produktionssystem och utgör idag ett av de viktigaste kunskapsområdena för produktionsutveckling. Den här kursen ger en introduktion till lean och en grundläggande förståelse för vad som kännetecknar lean samt hur det kan användas i förbättringsarbetet för att skapa effektiva kundorienterade flöden.

Kursen innehåller följande delar:
- Bakgrund till lean och historik
- Översikt av Toyotas produktionssystem
- Kundvärde kontra slöseri
- Värdeflödesanalys för eliminering av slöseri
- Grunder för taktbaserad flödesproduktion och dragande system
- Visuella verktyg
- Lean-spel

Undervisningsformer

Kursen genomförs på svenska och innehåller föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst 4 års yrkeserfarenhet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter2,5 hpU/G
Tentamen15 hp5/4/3/U
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Jeffrey K Liker
The Toyota Way - Lean för världsklass
Liber 2009
ISBN: 9789147089024