KURSPLAN
Logistik, 6 högskolepoäng
Logistics, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TLSK18
Fastställd av: VD 2018-08-01
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-19
Gäller fr.o.m.: 2020-08-03
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för externlogistik och dess roll i en industriell verksamhet, innefattande kunskap om områdets grundläggande begrepp, tillämpliga metoder och modeller samt orientering om aktuella forskningsfrågor
- visa kunskap om utformning, planering och styrning av materialflöden med fokus på intern samverkan mellan logistik, inköp, produktion, produktframtagning och marknad samt samverkan med kund och leverantör.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att planera och genomföra logistiska utredningar
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka och analysera information kring problem i försörjningskedjan
- visa förmåga att kritiskt diskutera problem och lösningar i den logistiska försörjningskedjan
- visa förmåga att utforma, planera och styra materialflöden genom ta hänsyn till försörjningskedjan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma relevanta logistiska aspekter med utgångspunkt från försörjningskedjan
- visa förmåga att bedöma relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med fokus på
externlogistik.

Innehåll

I kursen ges studenten grundläggande kunskaper och förmågor inom områden som på olika sätt
angränsar logistiken med fokus på de interna gränssnitten mellan inköp, produktion, produktframtagning och marknad samt externa gränssnitt till kund och leverantör. Dessutom ges grundläggande kunskaper om hur dessa gränssnitt kan hanteras.

Kursen innehåller följande moment:
- Tillämpade produktframtagningsprocesser
- Grundläggande logistik
- Interna samverkan: Tvärfunktionella team
- Externa samverkan: Kundens och leverantörers roll i ett produktutvecklingsperspektiv

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Matematisk statistik, 7,5 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen2 hp5/4/3/U
Seminarier2 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter2 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Stig-Arne Mattsson, Logistik i försörjningskedjor, upplaga 2:2 (2012), Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-07965-3

Följande avsnitt i boken ingår inte i kursen:
Kapitel 7 Materialflödeseffektivitet i försörjningskedjor

Patrik Jonsson & Stig-Arne Mattsson, Logistik, upplaga 3:1 (2016), Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-11077-6.

Endast kapitel 6 ingår i kursen.

Artiklar som inte behöver köpas tillkommer.