KURSPLAN
Logistik, 7,5 högskolepoäng
Logistics, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TLSN10
Fastställd av: VD 2020-06-01
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap och förståelse om utformning, planering och styrning av materialflöden
- visa kunskap och förståelse om logistiska målsättningar och konflikter.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att beräkna för logistiken relevanta nyckeltal, tillämpa grundläggande metoder för material- och produktionsstyrning samt differentiera logistikinsatser
- visa förmåga att identifiera, formulera och analysera relevanta logistikproblem
- visa förmåga att kritiskt diskutera relevanta logistikproblem och lösningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att föreslå och jämföra olika alternativ för utformning, planering och styrning av logistiksystem utifrån ett systemperspektiv
- visa förmåga att bedöma relevanta samhälleliga aspekter med fokus på ekologiskt hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar som ägnas åt genomgång av teori och tillämpningar inom logistik ur ett industriellt företagsperspektiv. Fokus är på logistikens målsättningar och nyckeltal, industriella företags materialflöden, lagers funktion samt material- och produktionsstyrning. Vid övningstillfällen tränas analys- och tillämpningsförmågan i logistiska tillämpningar. Kursen innehåller ett projektarbete som genomförs i grupp där ett fiktivt företag analyseras för att träna kartläggning, nulägesanalys och utvärdering av olika åtgärdsförslag i ett förbättringsarbete. I arbetet med praktikfallet kommer flera av de teorier och verktyg som gås igenom på föreläsningarna och övningarna att användas.

Kursen innehåller följande moment:
- Industriella företags logistiksystem
- Materialförsörjning
- Produktstrukturer
- Materialhantering och lagerverksamhet
- Distribution och transportplanering
- Kundservice och differentiering
- Kostnader och kapitalbindning
- Logistikens nyckeltal
- Lagerfunktioner
- Material- och produktionsstyrning
- Ekologisk hållbarhet

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och projektarbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ekonomi 7,5 hp, Matematisk Statistik 7,5 hp samt Industriella produktionssystem 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Projektarbete3,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: Logistik: Läran om effektiva materialflöden
Författare: Jonsson, P. och Mattsson, S-M (2016)
Förlag: Studentlitteratur
ISBN 9789144110776