KURSPLAN
Tillämpad matematik och fysik, 6 högskolepoäng
Applied Lighting Physics and Mathematics, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TMFG16
Fastställd av: VD 2016-03-01
Reviderad av: Utbildningschef 2018-04-24
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: FY1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om fysikaliska storheter och enheter samt enhetsomvandlingar
- visa kunskap om begreppen kraft, arbete, energi, effekt och verkningsgrad
- visa förståelse för ljus som vågrörelse och dess karaktäristiska egenskaper

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att använda trigonometriska formler
- visa färdighet i att använda algebraiska uttryck och ekvationer
- visa färdighet att använda statistiska mått och diagram
- visa färdighet i att använda experimentella metoder vid laborationer
- visa färdighet i att beräkna ström, spänning, resistans, energi och effekt i likströmskretsar

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande matematik och fysik med särskild inriktning mot utbildning inom ljusdesign. Kursen utgår från det naturvetenskapliga arbetssättet med experiment, analys, och tolkning av mätningar med hjälp av modeller. Kursen ska även ge en färdighet i att hantera algebraiska formler och uttryck samt att lösa ekvationer.

Kursen innehåller följande moment:

Algebra
- Algebraiska uttryck och ekvationer

Geometri och trigonometri

- Likformighet
- Trigonometri i rätvinkliga trianglar
- Triangelsatserna

Statistik
- Beskrivande statistik, lägesmått, spridningsmått
- Olika typer av diagram

Kraft och Energi
- Kraft, arbete, energi, effekt och verkningsgrad
- Enhetsomvandlingar

Ellära

- Laddning, elektriska krafter och fält
- Elektrisk ström, spänning, resistans, elektrisk energi och effekt
- Serie- och parallellkopplingar av lampor och motstånd
- Växelström och elsäkerhet

Elektromagnetiska vågor och ljus

- Ljus som elektromagnetisk vågrörelse
- Diskreta och kontinuerliga spektrum
- Ljusets egenskaper såsom interferens, reflektion och brytning
- Temperaturstrålning, svartkroppsstrålning, färgtemperatur och ljusstyrka

Undervisningsformer

Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 hp5/4/3/U
Laborationer1 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.
Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne. Matematik 5000 3c Basåret. Natur & Kultur.
ISBN 978-91-27-43010-5

Gustafsson, J. Fysik - Fysik 1 och Fysik 2. Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-09065-8