KURSPLAN
Marknadsföring och försäljning, 6 högskolepoäng
Marketing and Sales, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TMFK19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (50%) och tekniska området (50%)
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om grunderna inom grafisk formgivning och typografi.
- visa kunskap om grundläggande begrepp och principer inom strategisk och operativ marknadsföring
- visa kunskap om de grundläggande begreppen kund, kundbehov, komplex försäljning och relationsmarknadsföring
- visa kunskap om modeller för omvärldsbevakning

Färdighet och förmåga

- visa färdigheter i att tillämpa modeller och principer inom såväl strategisk som operativ marknadsföring
- visa färdigheter i att använda metoder för att arbeta med grafisk form i syfte att kommunicera budskap visuellt på en grundläggande nivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att koppla samman teoretiska modeller med praktisk förmåga inom området marknadsföring.

Innehåll

Kursen skall ge kunskaper om och färdigheter i marknadsföring och försäljning. Kursen ger även grundläggande kunskaper i grafisk design för att studenten ska kunna skapa marknadsföringsmaterial, t. ex. informationsfolders, affischer och enklare katalogmaterial.

Kursen innehåller följande moment:
- Marknadsföringens förutsättningar: vision, affärsidé och omvärldsanalys
- Koppling mellan affärsstrategier och marknadsföring och försäljning
- Strategisk marknadsföring: segmentering och positionering
- Operativ marknadsföring
- Kundbegreppet och kundbehov
- Komplex försäljning och relationsmarknadsföring
- Framställning av marknadsföringsmaterial med digitala produktionsverktyg
- Typografi, layout, färg- och formlära

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Affärsplanering med kalkylering och tillverkning, 9 hp, Designmetodik och projektarbete, 9 hp och Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Projekt2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Titel: Företagsekonomi 100
Författare: Per-Hugo Skärvad och Jan Olsson
Förlag:
ISBN: 978914710575

Material på lärplattform,