KURSPLAN
Miljökonsekvensbedömning av gjutgods, 3 högskolepoäng
Environmental Impact Assessment of Castings, 3 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TMGS27
Fastställd av: VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.: 2017-08-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/589-313
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: MA2
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha förståelse för hur en gjuten komponent påverkar den yttre miljön och hur energianvändningen ser ut i olika faser av dess livscykel
- visa kunskap om hur livscykelanalys skall framställas; från utvinning av råmaterial till skrotning alt. återvinning.
- visa förståelse för hur enskilda fasers samt den totala miljöpåverkan beräknas och analyseras.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa livscykelanalys och att kunna använda lämpliga metoder för
utförande av en miljökonsekvensanalys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att utifrån ett livscykelperspektiv kunna identifiera och bedöma de mest miljöpåverkande faserna
- visa förmåga att kritiskt bedöma hur man kan förebygga och minimera miljöpåverkan och användningen av energi.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Identifikation av en gjuten komponents olika miljöpåverkande faser
- Beräkning av miljöpåverkan i samband med de olika faserna inkluderat beräkning av CO2-
utsläpp och den total användningen av energi med lämpliga verktyg
- Praktikfall

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier, projektarbete, laborationer och övningar.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkända kurser på med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik samt 21 hp Matematik och genomgången kurs i Komponentgjutning 6 hp, Smältning och gjutning av järnlegeringar 3 hp samt Formaterial i gjuteriteknik 3 hp, dessutom krävs Engelska kurs A från gymnasiet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen11,5 hp5/4/3/U
Övningar och projektarbete1,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.