KURSPLAN
Möbeldesign 2, 12 högskolepoäng
Furniture Design 2, 12 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TMNK14
Fastställd av: VD 2016-07-08
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: DE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om hur utformning, materialval och tillverkningsmetod påverkar produktens kostnad
- visa kunskap om arbetssättet integrerad produktutveckling
- visa förståelse för hur ett projekt genomförs med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt
- visa förståelse för hur man planerar och genomför designprojekt med marknadsfokus
- visa förståelse för hur kundönskade funktioner kan integreras i produkter

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att i grupp genomföra designprojekt från idé till prototyp samt därefter utvärdera och vidareutveckla produkten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa medvetenhet om hur produkter måste jämkas mellan produktionskostnad, konstruktion och estetisk utformning
- visa insikt i hur en möbel kan utvecklas med hänsyn till en miljömässig, etisk och ekonomisk hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen skall ge kunskaper om integrerad produktutveckling med allsidig hänsyn till kundkrav, estetisk utformning, hållfasthet, funktion, material, tillverkningsmetod och tillverkningskostnad.
Ett tydligt fokus läggs på marknadsbehov och marknadskommunikation. En tvärvetenskaplig projektmetodik integreras som en naturlig del i kursen. De produkter som utvecklas ska även möta en miljömässig, etisk och ekonomisk hållbar utveckling.

Kursen innehåller följande moment:
- Kund- och marknadsanalys
- Integrerad produktutveckling
- Modell- och prototyptillverkning
- Produktpresentation och marknadskommunikation
- Etik och hållbar utveckling
- Tillämpning av projektmetodik och presentationsteknik

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Möbeldesign 1, 9 hp och Affärsplanering med kalkylering och tillverkning, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursbetyget är en sammanvägning av de 2 projekten.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt 16 hp5/4/3/U
Projekt 26 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

PDF-publikation Bootleg Bootcamp från Stanford University. PDF:en kan hämtas här:
http://longevity3.stanford.edu/designchallenge2015/files/2013/09/Bootleg.pdf