KURSPLAN
Näringslivsförlagd kurs i Produktutveckling, 9 högskolepoäng
Industrial Placement Course in Product Development, 9 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TNFS24
Fastställd av: VD 2014-02-27
Gäller fr.o.m.: 2014-08-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2014/1006-122
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse om olika samband mellan erfarenheterna av det praktiska arbetet och de tidigare inom utbildningen förvärvade teoretiska kunskaperna

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper i professionellt arbete inom sin utbildningsinriktning
- visa förmåga att beskriva, analysera och reflektera över arbetets resultat samt presentera detta skriftligt och muntligt för uppdragsgivaren och vid högskolan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att reflektera över sitt behov av kunskap och kompetensutveckling i yrkesutövningen med utgångspunkt från erfarenheterna hos uppdragsgivaren
- visa insikt i sin kommande yrkesroll och för det ansvar gällande hållbar utveckling som följer med denna.

Innehåll

Villkor för ett professionellt förhållningssätt i sin kommande yrkesutövning.
Det företagsrelaterade innehållet anpassas till uppdragsgivarens professionella verksamhet. Några exempel på innehåll är:
- studenten följer och bidrar med kunskap i ett pågående projekt
- studenten studerar och deltar i en pågående produktframtagningsprocess
- studenten deltar i yrkesutövning med relevans för utbildningens huvudområde
- studenten planerar och genomför kompetensutveckling för personal hos uppdragsgivaren
Skriftlig och muntlig reflektion och erfarenheterna från yrkesutövningen samt dokumentation av dessa.

Undervisningsformer

Introduktion på campus och/eller via lärplattform, praktisk yrkesutövning på arbetsplats, slutredovisning, skriftligt och muntligt, på campus.
Studenten arbetar individuellt.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 30 hp inom masterprogrammet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Slutbetyg U/G ges enbart när samtliga examinationer är godkända.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift7 hpU/G
Rapport och presentation2 hpU/G

Kurslitteratur

Litteratur

Styrdokument i Ping Pong.
Utdelat material.