KURSPLAN
Näringslivsförlagd kurs i Maskinteknik, 12 högskolepoäng
Industrial Placement Course in Mechanical Engineering, 12 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TNMN15
Fastställd av: VD 2014-09-22
Gäller fr.o.m.: 2015-01-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2014/3009-122
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

-ha kännedom om grundläggande förhållanden i arbetslivet, speciellt relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att i praktiskt ingenjörsarbete tillämpa inom utbildningen förvärvade kunskaper
-visa förmåga att beskriva, analysera och dokumentera det praktiska arbetet
- visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med arbetskamrater och handledare på arbetsplatsen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att reflektera över sitt behov av kunskap och kompetensutveckling med utgångspunkt från erfarenheterna i det praktiska arbetet
-visa förmåga att reflektera över hur de praktiska erfarenheterna är relaterade till de teoretiska kunskaperna inom sin inriktning
-visa förmåga att i praktiskt ingenjörsarbete göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt ingenjörsarbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter som kommer till nytta i efterföljande kurser. I kursen ingår också en introduktion på campus, en analys och dokumentation av utvalda områden under arbetets gång samt en avrapportering på campus. I kursen ingår följande moment:
- Introduktionsföreläsningar som behandlar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
- Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens huvudområde
- Studenten analyserar och dokumenterar fortlöpande arbetet
- Studenten avrapporterar sin analys och sina praktiska erfarenheter

Undervisningsformer

Kursen genomförs till största delen på ett företag, i en verksamhet inom den offentliga sektorn eller annan organisation. Studenten arbetar i samarbete med anställda och eventuellt andra studenter.
Introduktionsföreläsningar och slutredovisning, skriftligt och muntligt, sker på campus.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 60 hp inom programmet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Slutbetyg U/G ges enbart när samtliga examinationer är godkända.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Praktisk verksamhet9 hpU/G
Rapport och presentation3 hpU/G

Övrigt

Studenten bär ansvaret att hitta ett företag, offentlig förvaltning eller organisation att utföra sin NFK på.

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.
Styrdokument i Ping Pong.
Utdelat material