KURSPLAN
Ombyggnad, 6 högskolepoäng
Renovation, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TOBK18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

-visa kunskap om de generella problem och möjligheter som förknippas med ombyggnadsprojekt
-visa kunskap om samhällets regelverk gällande ombyggnation
-visa kunskap om metoder för att analysera och värdera en befintlig byggnad inför en ombyggnation

Färdighet och förmåga

-visa färdighet i att genomföra en teknisk och kulturhistorisk analys av en befintlig byggnad, som underlag för ett ombyggnadsprojekt
-visa förmåga att utforma ett ombyggnadsförslag, baserat på teknisk och kulturhistorisk analys, med hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter
-visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att identifiera, analysera och värdera kritiska faktorer som påverkar ett ombyggnadsprojekt

Innehåll

Kursen ger studenterna grundläggande kunskaper om ombyggnadsprocess, inklusive tekniska, ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Kursen innehåller följande moment:
- Fastighetsutveckling och förändringsarbete
- Metoder för teknisk analys av befintliga byggnader
- Kulturhistorisk värdering och antikvariska metoder
- Ekonomiska och ekologiska analysmetoder inklusive LCA och LCC
- Projektuppgift där problem och lösningar diskuteras och redovisas muntligt och skriftligt

Undervisningsformer

Föreläsningar och projektuppgift

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Byggmaterial och byggteknik 1, 7,5 hp samt Konstruktionsteknik 1, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment.
Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen2 hp5/4/3/U
Projektuppgift4 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Björk C., Kallstenius P., Så byggdes husen 1880-2000 : arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år. Stockholm : Formas, 2003, 5.
ISBN: 978-91-7333-618-5

Robertsson S., Fem pelare, Riksantikvarieämbetets, 2002.
ISBN: 978-91-7209-609-7 (PDF)