KURSPLAN
Det operativa ledarskapet, 15 högskolepoäng
Operational Management, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TOLA17
Fastställd av: VD 2013-06-28
Reviderad av: Utbildningschef 2016-08-15
Gäller fr.o.m.: 2016-08-01
Version: 5
Diarienummer: JTH 2016/2854-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: LO1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten
- vara förtrogen med hur en arbetsgrupp utvecklas och vilka faktorer som är väsentliga i byggandet av effektiva team
- ha insikt i hur olika deltagares beteende och sociala roller tar sig i uttryck i arbetet
- ha kunskaper om hur ledarskapet påverkar individer, grupper och organisationer i olika situationer
- förstå betydelsen av att tydliggöra medarbetares roll och ansvar kopplat till verksamhetens mål
- kunna analysera det egna ledarskapet och de egna kommunikationsfärdigheterna utifrån en personlighetsprofil
- ha kunskaper om olika faktorer som påverkar lärande i arbetet
- känna till grundläggande inter- och intrapersonella kommunikationsprocesser
- kunna reflektera kring olika behov och drivkrafter som människor har och hur det tar sig i uttryck i arbetet
- förstå hur organistionsstrukturer och kultur relaterar till beteendemönster i organisation

Innehåll

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter i att leda och utveckla arbetsgrupper. Avsikten är att deltagarna skall få pröva och utveckla verktyg och metoder att använda i det praktiska ledarskapet för att kunna hantera olika situationer, människor och grupper, satt i relation till verksamhetens mål.

Kursen har följande innehåll:
- Arbetsgruppers utveckling och effektivitet
- Ledarskap och grupputveckling
- Ledarskapets förhållningssätt och bemötande
- Organisationers struktur och kultur
- Lärande på arbetsplatsen
- Kommunikationsprocesser
- Motsättningar och konflikter
- Att vara ledd och att leda andra - olika behov och drivkrafter i en verksamhet
- Chefens roll och ansvar i en verksamhet

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och laborativ färdighetsträning där flertalet av vissa momenten är obligatoriska. Videoinspelning förekommer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst fyra års arbetslivserfarenhet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

För godkänt krävs följande:
- Aktivt deltagande i obligatorisk undervisning
- Skriftliga reflektioner på kurslitteraturen (läsloggseminarium)
- Skriftlig tentamen som omfattar såväl problemlösning som teoriuppgifter
- Skriftlig analys (individuell) av inspelade övningar på videoband kopplat till teorier och kurslitteratur
- Genomförd fallstudierapport

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hpU/G

Kurslitteratur

Litteratur

Blomquist, Christine & Röding, Pia (2010). Ledarskap - personen reflektionen samtalet. Lund: Studentlitteratur

Ellström, Per-Erik & Kock Henrik (Red) (2016). Mot ett förändrat ledarskap? Om
chefers arbete i ett organisationsperspektiv. Lund: Studentlitteratur

Hilmarsson, Hilmar (2012). Samtalet med känslomässig intelligens. Malmö: Utbildningshuset

Forslund, Magnus (2013). Organisering och Ledning. Malmö: Liber

Sandahl, Christer, Falkenström, Erica & von Knorring, Mia (2017). Chef, Känsla och förnuft. Om professionalism och etik i ledarskapet. Stockholm: Natur & Kultur

Wheelan, Susan, A. (2017). Att skapa effektiva team. Lund: Studentlitteratur